HMSK og verdier

w

Telefonnummer:

Adresse:

Bedriftsvegen 34
4353 Klepp Stasjon
Norway

Kvalitet, HMS og miljø

Dette er retningslinjene til Glassfiber Produkter AS for å imøtekomme alle krav fra interessenter, gjeldende juridiske og lovfestede krav, samt praksisnormer, inkludert ISO 9001:2015.

Kvalitet

Det dokumenterte kvalitetsstyringssystemet til Glassfiber Produkter AS omfatter:

   • Levering av glassfiber-/komposittprodukter og tilhørende konsulenttjenester
   • Levering av produkter til komersielle sektorer
   • Generell drift hos Glassfiber Produkter AS

  Vi jobber kontinuerlig med å forbedre effektiviteten til kvalitetsstyringssystemet vårt ved å foreslå tiltak for å forbedre våre eksisterende kvalitetsmål og etablere nye mål, der systemet vårt kan dra nytte av det.

  Produkt- og leveringsytelse gjennomgås ved hjelp av data samlet inn fra servicehenvendelser, kundesvar og tilbakemeldinger, samt testing og utvikling fra leverandører og produsenter. Der det er praktisk, vil vi samarbeide med våre leverandører for å tilby forbedrede produkter og tjenester.

  Helse, miljø og sikkerhet

  Vårt mål er null skade på mennesker eller materiale.

  Det er retningslinjen til Stangeland Glassfiber Produkter AS å forsikre seg om at all arbeid blir utført med nøye hensyn og behørig vurdering av de ansattes helse, sikkerhet og arbeidsmiljø.

  Dette sikrer vi ved kontinuerlig evaluering av risiko og muligheter ved bruk av beste praksis-prinsipper, samt implementering og vedlikehold av helse-, sikkerhets- og miljøprosedyrer for støtte.

  Miljø

  Det er retningslinjen til Stangeland Glassfiber Produkter AS å redusere mengden av avfall og optimalisere bruk av ressurser, forebygge forurensning og redusere negativ påvirkning på miljøet.

  Vi gjør dette ved å:

   • Evaluere operasjoner og sikre at de er så effektive som mulig for å minimere avfall
   • Velge de mest miljøvennlige transportløsningene
   • Overvåke og rapportere bruken av ressurser og avfallshåndtering
   • Sikre at våre leverandører følger de samme standardene
   • Ufordre avfallsindustrien til å fokusere på gjenvinning
   • Være engasjert i arbeidet for å forbedre gjenbruk og gjenvining av glassfiber, gjennom medlemskap i interesseorganisasjoner og være en pådriver innen avfallsindustrien.

  Etiske retningslinjer

  Glassfiber Produkter AS (GP) vil sørge for at selskapet blir korrekt og godt forvaltet, og vil alltid opprettholde de høyeste standardene for integritet, ærlighet, åpenhet og profesjonalitet. GP er forpliktet til sannhet og rettferdig handel, uavhengighet, kompetanse og ansvarlighet for å levere kvalitet og kostnadseffektive tjenester til kundene.

  Disse prinsippene fra GP danner grunnlaget for vår driftsstruktur, retningslinjer og kjerneprosesser, og disse standardene kreves og forventes av alle GP-ansatte, leverandører, partnere, agenter og konsulenter.

  GP vil alltid overholde norsk lov og forskrifter, relevante internasjonale lover og lovfestede krav. Hver GP-ansatt vil utvise all rimelig faglig dyktighet og omsorg i sitt arbeid og anerkjenne rettighetene og sensitiviteten til andre individer, både innenfor selskapet og utenfor.

  Korrupsjonspraksis vil ikke bli tolerert, og alle kommersielle transaksjoner vil bli korrekt og nøyaktig registrert. GP er et sosialt ansvarlig selskap, og vi vil involvere våre ansatte i planleggingen og styringen av arbeidet. Vi respekterer fullt ut menneskerettighetene til våre ansatte og vil sikre like muligheter gjennom forfremmelse og utvikling av ferdighetene til de vi ansetter, noe som alltid vil bli støttet av konkurransedyktige vilkår og sikre arbeidspraksiser.

  GP mener at aktivt ansvar for alle interessenters interesser bidrar betydelig til vår forretningsmessige suksess basert på forbedret kundetilfredshet, større engasjement fra våre ansatte og et forsterket omdømme i samfunnet generelt.

  Åpenhetsloven

  Redegjørelse av Glassfiber Produkter AS – 2023

  Introduksjon

  Glassfiber Produkter AS er norsk leverandør av glassfiber. Vi tilbyr et bredt sortiment med produktløsninger og kompetanse innen komposit til olje og gass, jernbane, fiskeoppdret, offentlig sektor og annen industri.

  Vi er fleksible, løsningsorienterte og jobber med både store og små prosjekt. Variasjonen i det vi kan levere er stor, og vi trives med spennende utfordringer. Vi tilpasser design, engineering og produksjon eter dine behov. Våre dyktige medarbeidere har god kompetanse og gir deg råd du kan stole på.

  Vi har høye etiske krav til oss selv og forventer det samme av alle våre leverandører.

  For a ivareta miljø, bærekraft, arbeidsmiljø og menneskerettigheter har vi retningslinjer og rutiner som gjennomsyrer alt vi gjør.

   • HMS miljø og kvalitets politikk
   • Code of conduct
   • Register av samsvarsvurdering av lover og forskrifter
   • HMS miljø og kvalitetsledelsessystem
   • Personalhåndbok
   • Bærekraft
   • Aktsomhetsvurdering menneskerettigheter
   • Leverandørevalueringsskjema
   • Prosess for leverandørkontroll

  Aktsomhetsvurderinger

  Vi anser vår største risiko for å være brudd på menneskerettigheter i forbindelse med:

   • Produksjon av glassfiber i land med stor risiko for brudd på menneskerettigheter.

  Tiltak

  Årlig gjennomgang og revisjon av selskapets aktsomhetsvurderinger i styret og ledelsens gjennomgåelse. Her evaluerer vi både intern risiko og risiko i leverandørkjeden.

  Nye leverandører

  Vi evaluerer alle nye Ieverandører opp mot risiko beslutet i ledelsens gjennomgåelse. Kritiske Ieverandører får tilsendt evalueringsskjema samt vår egen Code of Conduct med retningslinjer med hva vi forventer av dem. Basert på tilbakemeldingene utfører vi eventuelt yterligere spesifiserte evalueringer og til sist eventuelt revisjon lokalt på leverandørens Iokasjon.

  Årlig gjennomgang av kritiske leverandører

  Den årlige gjennomgangen evaluerer de erfaringer vi har gjort i den perioden som har gåt og oppsummerer eventuelle hendelser vi har observert.

  Avdekke og korrigerende tiltak

  Dersom det i drift oppdages mistanke om eller klare brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, tar vi kontakt og gjør det vi kan ved bruk av vår innflytelse for å få den ansvarlige parten til å endre adferd eller rette opp i forholdet.

  Status for siste periode

  Vi har ikke registrert noen hendelser eller indikasjoner på eller klare brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i den siste perioden.

  Elling Stangeland

  Daglig Leder

  Bjørn Tore Lien

  Styreformann